Regulamin (Obowiązuje od: 06.11.2019)

 

I. Przepisy ogólne

1. Zakres

Poniższe warunki zawierają podstawowe zasady korzystania z internetowej sieci partnerskiej cashads.pl firmy DARIUSZ PAŁUBICKI(zwanej dalej „cashads.pl”) oraz wszystkich przyszłych transakcji prawnych i transakcji podobnych do tych między użytkownikiem a cashads.pl. Warunki odbiegające od tych warunków użytkownika nie mają zastosowania, chyba że cashads.pl wyraźnie uzna odmienne lub sprzeczne warunki użytkownika.

2. Usługi / definicje

2.1. „Program partnerski” oznacza program wynagrodzeń realizowany za pośrednictwem platformy cashads.pl, który uiszcza określone opłaty za świadczenie niektórych mediów lub usług dystrybucyjnych.

 

2.2. „Operator programu” to każdy, kto chce korzystać z programu partnerskiego w celu sprzedaży niektórych produktów. Operator programu jest osobą ekonomiczną odpowiedzialną za program partnerski.

 

2.3. „Partner” to operator usług internetowych, który korzysta z platformy cashads.pl w celu integracji udostępnianych mu materiałów reklamowych w celu generowania przychodów z własnych usług internetowych.

 

2.4. „Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub stowarzyszenie osób korzystających z platformy cashads.pl w celu wdrażania i wykonywania programów partnerskich lub uczestniczenia w programach partnerskich, zarówno wykorzystywanych jako podmiot stowarzyszony, jak i operator programu.

 

2.5. „Cele sprzedaży” to działania klienta rekrutowanego przez podmiot stowarzyszony, który operator programu chce osiągnąć i za który płaci opłatę. cashads.pl specjalizuje się w następujących celach sprzedażowych: generowanie promocji od pozyskanych odwiedzających („potencjalni klienci, płacić za potencjalną sprzedaż, PPL”), sprzedaż towarów („sprzedaż, płacić za sprzedaż, PPS”) jednorazowo lub na bieżąco („Pay per Lifetime, PPLT „).

3. Kwalifikowalność

Korzystanie z sieci programów partnerskich cashads.pl jest zabronione nieletnim i innym osobom, które nie są prawnie lub prawnie kompetentne, a także osobom, które zostały już wyraźnie wyłączone z korzystania z sieci.

4. Rejestracja / konto użytkownika / zawarcie umowy

4.1. Korzystanie z platformy cashads.pl wymaga rejestracji użytkownika w cashads.pl i utworzenia konta użytkownika. Poprzez rejestrację zostaje zawarta umowa między użytkownikiem a cashads.pl na korzystanie z platformy. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych zebranych podczas rejestracji w sposób zgodny z prawdą i kompletny. W przypadku zmiany danych zebranych po rejestracji użytkownik musi natychmiast zaktualizować swoje dane na swoim koncie użytkownika.

 

4.2. Użytkownik musi zachować swoje dane dostępowe, w szczególności hasło dostępu, tajne i chronione przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Jeśli użytkownik utracił dane dostępowe lub podejrzewa lub podejrzewa, że ??jego dane dostępowe są wykorzystywane przez stronę trzecią, musi niezwłocznie powiadomić cashads.pl. W przypadku utraty lub podejrzenia niewłaściwego wykorzystania danych dostępowych przez osobę trzecią, cashads.pl ma prawo do natychmiastowego zablokowania konta użytkownika.

 

4.3. Przesyłając formularz rejestracyjny, użytkownik składa ofertę zawarcia umowy z cashads.pl. Jeśli cashads.pl zaakceptuje rejestrację, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem z danymi dostępu do chronionej hasłem strefy użytkownika platformy cashads.pl. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zostaje zawarta umowa użytkownika między cashads.pl a użytkownikiem.

 

4.4. Wielokrotna rejestracja użytkownika i utworzenie kont wielu użytkowników są dozwolone tylko za uprzednią zgodą cashads.pl.

5. Statystyki / Fakturowanie / Powiadomienia

5.1. cashads.pl tworzy znaczące statystyki dla użytkownika w obszarze użytkownika chronionym hasłem, a także fakturowanie przyznanych kredytów.

 

5.2. Sekurytyzacja kredytów, fakturowanie i anulowanie są dokonywane wyłącznie przez Internet poprzez zdeponowanie dokumentów elektronicznych w strefie użytkownika chronionej hasłem. Jeśli użytkownik zażąda przesłania dokumentów faktury pocztą, cashads.pl jest uprawniony do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 5,00 PLN za każdy wysłany dokument.

 

5.3. cashads.pl informuje użytkownika o ważnych wiadomościach, a także o zmianach warunków uczestnictwa lub warunków wynagradzania programów partnerskich wyłącznie pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik wyraźnie nie chce otrzymywać żadnych informacji e-mailem, jest zobowiązany do regularnego informowania się online o platformie cashads.pl o wszelkich zmianach lub zmianach.

6. Okres obowiązywania umowy / rozwiązanie umowy

6.1. Umowa między cashads.pl a użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie do końca następnego dnia. Wypowiedzenie może być ograniczone do niektórych programów partnerskich. W przypadku takiego wypowiedzenia użytkownikowi odmawia się dalszego uczestnictwa w programach partnerskich, których dotyczy problem, lub organizacji danych programów partnerskich. Jednak korzystanie z platformy cashads.pl pozostaje zasadniczo możliwe. W przypadku zakończenia Programu Partnerskiego nie jest wymagane oddzielne wypowiedzenie od uczestniczącego Partnera. Wystarczy odpowiedni komunikat. Umowa wygasa automatycznie, jeśli użytkownik jest nieaktywny przez ponad 12 miesiące. W takim przypadku konto użytkownika jest automatycznie i całkowicie zamykane przez system cashads.pl, a zatem nie jest już dostępne do użytku i nie można go ponownie aktywować.

 

6.2. Prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Ważny powód leży w szczególności w przypadku naruszenia postanowień paragrafów 10 i 17.1. niniejszych Ogólnych warunków.

 

6.3. Jeżeli cała relacja umowna między użytkownikiem a cashads.pl zostanie skutecznie rozwiązana, pozostałe saldo na rachunku transakcyjnym użytkownika zostanie rozliczone, wypłacone i wypłacone użytkownikowi 30 dnia miesiąca następującego po dacie wypowiedzenia. Jeśli saldo pozostałe na rachunku transakcji jest niższe niż 50 PLN, płatność na rzecz użytkownika zostanie dokonana wyłącznie na jego żądanie, pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 5 PLN. Jeśli opłata manipulacyjna przekroczy saldo pozostałe, cashads.pl obciąży saldo opłatą manipulacyjną i sam pokryje niedobór.

7. Odpowiedzialność cashads.pl

Niezależnie od podstaw prawnych odpowiedzialności cashads.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody lub daremne wydatki użytkownika wynikające z naruszenia zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i których przestrzeganie użytkownik regularnie polega i którym może zaufać, i które zazwyczaj można przewidzieć są. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została spowodowana rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem, w przypadku szkód, które powstały w wyniku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu osoby lub za które odpowiedzialność przewidziana jest w ustawie o odpowiedzialności za produkt.

II Przepisy szczególne dotyczące podmiotów stowarzyszonych

8. Udział w programach partnerskich

8.1. cashads.pl prezentuje wszystkie dostępne programy partnerskie w specjalnym wyborze programów, do których partner może uzyskać dostęp za pośrednictwem obszaru użytkownika chronionego hasłem. Jeśli uczestnictwo w danym programie partnerskim podlega specjalnym warunkom, są one określone w opisie programu w wyborze programu. Partner ma możliwość natychmiastowego uczestniczenia we wszystkich programach partnerskich, których specjalne warunki spełnia. Nie ma jednak prawa do uczestnictwa w danym programie partnerskim.

 

8.2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim będzie możliwe poprzez włączenie jednego z materiałów promocyjnych przewidzianych dla Programu Partnerskiego do oferty Internetowej Partnera lub poprzez partnera świadczącego wszelkie inne usługi medialne.

 

8.3. Jeśli partner nie spełnia specjalnych warunków programu partnerskiego lub jeśli umowa została już rozwiązana w odniesieniu do programu partnerskiego, partner mimo to włącza reklamę programu partnerskiego do swojej oferty internetowej, nie będzie uprawniony do rekompensaty za osiągnięte cele sprzedażowe założony.

 

8.4. Zmiany warunków uczestnictwa lub rekompensat programu partnerskiego zostaną niezwłocznie przekazane partnerowi e-mailem (patrz rozdział 5.3.) I zaczną obowiązywać najwcześniej od początku następnego dnia roboczego od 0:00.

9. Integracja materiałów reklamowych

9.1. Jeśli Partner jest zgodny z ogólnymi warunkami i warunkami danego Programu Partnerskiego, na czas jego uczestnictwa w Programie Partnerskim zostanie mu przyznane niezbywalne prawo do korzystania z materiałów reklamowych dostarczonych przez Operatora Programu w ramach platformy cashads.pl do celów reklamowych , Przyznanie praw jest ograniczone do określonego zamierzonego wykorzystania materiałów reklamowych. Niedozwolone jest edytowanie reklamy ani wykorzystywanie jej do celów innych niż zamierzone cele reklamowe.

 

9.2. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawną techniczną integrację materiałów reklamowych z ofertą internetową partnera. Ma świadomość, że w przypadku błędnej integracji mediów reklamowych sprzedaż pośredniczy u. Może nie zostać poprawnie zarejestrowany lub niepoprawnie przypisany i dlatego nie można uzyskać zwrotu kosztów. Kod HTML dostarczony za pośrednictwem platformy cashads.pl w celu zintegrowania nośnika reklamowego nie może zostać zmieniony. Zmiany są dozwolone tylko wtedy, gdy są absolutnie niezbędne do zintegrowania reklamy w Adserver.

 

9.3. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność przed użytkownikami swojej oferty internetowej za zgodność ze wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Ma świadomość, że na przykład ustawienie niektórych plików cookie z punktu widzenia ochrony danych, obowiązków informacyjnych iu. U. może również uzasadnić wymóg zgody użytkownika.

10. Niedopuszczalne działania

10.1. Partner zobowiązuje się powstrzymać od wykorzystywania materiałów reklamowych udostępnianych na platformie cashads.pl na stronach internetowych, których treść narusza obowiązujące prawo. Integracja jest zabroniona w szczególności na stronach internetowych,

  • których treść podlega karze lub jest niezgodna z prawem,

  • naruszone prawami własności intelektualnej osób trzecich (w szczególności prawami autorskimi i dodatkowymi prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami patentowymi, wzorami użytkowymi lub patentami projektowymi, prawami do nazewnictwa itp.); dotyczy to również przypadków naruszenia praw przez użycie określonej nazwy domeny w celu zajęcia się ofertą internetową,

  • które są opatrzone znakami organizacji niekonstytucyjnych,

  • którzy mają treści pornograficzne lub szkodliwe dla nieletnich (z wyłączeniem materiałów reklamowych z programów partnerskich w kategorii erotyczne)

  • którzy obrażają dobre maniery,

  • które zawierają dyskryminujące oświadczenia lub oświadczenia dotyczące rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku.

10.2. Partner jest zobowiązany do sprawdzenia dopuszczalności treści oferowanych przez niego stron internetowych przed integracją materiałów reklamowych udostępnianych za pośrednictwem platformy cashads.pl.

 

10.3. Manipulowanie systemem cashads.pl za pomocą urządzeń technicznych lub innych środków w celu uzyskania roszczeń odszkodowawczych jest zabronione. W szczególności jest to zabronione

  • generowanie „potencjalnych klientów” lub „sprzedaży” przez samego podmiotu stowarzyszonego, zarówno na podstawie własnych informacji, fałszywych informacji lub informacji dostarczonych przez osoby trzecie,

  • tworzenie stron internetowych lub wdrażanie reklam zachęcających klienta do działania bez żadnego rzeczywistego zainteresowania.

10.4. Włączanie materiałów reklamowych do tak zwanych usług „płatnych4”, w ramach których klienci wykonujący określone działania (kliknięcia, rejestracje, potencjalne zakupy, zakupy) przez podmioty stowarzyszone otrzymają zwrot kosztów lub inne korzyści, są dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą odpowiedniego operatora programu, stawka ryczałtowa w specjalne warunki uczestnictwa w odpowiednim programie partnerskim.

 

10.5. Strona internetowa podmiotu stowarzyszonego nie może być zaprojektowana w sposób, który mógłby stwarzać prawdopodobieństwo pomylenia ze stroną internetową operatora programu. Partner musi dostarczyć swojej stronie internetowej informację prawną odpowiadającą nadrukowi, która identyfikuje go jako operatora jego oferty.

 

10.6. Wysyłanie reklam e-mailem jest dozwolone podmiotowi stowarzyszonemu tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie określone w specjalnych warunkach programu partnerskiego. Jednak w tych przypadkach partner wyraża zgodę na powstrzymanie się od wysyłania reklam e-mailem do adresatów, którzy wcześniej nie wyrazili wyraźnie i wyraźnie zgody na wysyłanie wiadomości e-mail z treściami promocyjnymi.

11. Wynagrodzenie podmiotu stowarzyszonego

11.1. W przypadku osiągnięcia z góry określonych celów sprzedażowych partnerowi przysługuje wynagrodzenie uzależnione od wyników zgodnie z warunkami programu partnerskiego, które są określone w opisie programu w wyborze programu.

 

11.2. Rejestracja płatnych usług Partnera i przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem platformy cashads.pl. Zarobki uzyskane przez Partnera i zwolnione przez Operatora Programu są przekazywane Partnerowi na wewnętrznym rachunku transakcyjnym prowadzonym przez cashads.pl dla Partnera. Kredyt wymaga, aby rachunek transakcyjny prowadzony przez cashads.pl dla samego operatora programu miał wystarczający kredyt. Odsetki od salda kredytu na rachunku transakcji stowarzyszonej nie występują.

 

11.3. Fakturowanie odbywa się w procedurze noty kredytowej. Jeśli saldo transakcji Partnera ma saldo kredytowe w wysokości co najmniej 50 PLN na koniec miesiąca, Partner może zarejestrować przelew salda kredytowego na wskazany przez niego rachunek bankowy do 10 dnia następnego miesiąca. W tym celu partner w obszarze użytkownika chronionym hasłem ma dostępną odpowiednią funkcję. Po rejestracji cashads.pl zasili Partnera i przekaże saldo na wskazany rachunek bankowy Partnera 15 dnia następnego miesiąca.12. Odpowiedzialność podmiotu stowarzyszonego

12.1. Partner ma świadomość, że w przypadku działań niedopuszczalnych zgodnie z paragrafami 10.1., 10.5. i 10,6. istnieje ryzyko, że operator programu i / lub cashads.pl będą również wzywani przez strony trzecie w związku z naruszeniami prawa na tej podstawie. Jeżeli Partner spowodował naruszenie prawa, a cashads.pl jest przedmiotem roszczenia osoby trzeciej lub Operatora Programu w wyniku tego naruszenia oraz faktu, że Partner zawiera reklamy udostępnione przez Partnera za pośrednictwem platformy cashads.pl, Partner przestaje cashads.pl wolne od wszelkich roszczeń które są dochodzone przez stronę trzecią lub operatora programu, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z pkt 10.2., 10.5. lub 10.6. zawiniony. Odszkodowanie dotyczy również wszystkich niezbędnych kosztów poniesionych przez cashads.pl w wyniku właściwej obrony prawnej.

 

12.2. Pomoc dla partnera. W przypadku sporów sądowych z operatorami programu lub innymi stronami trzecimi cashads.pl jest upoważniony przez Partnera do prowadzenia sporu i może prowadzić go we własnym imieniu i na własny koszt. W takim przypadku partner wycofuje swoje roszczenia do cashads.pl.

III. Przepisy szczególne dla operatorów programów

13. Organizacja programu partnerskiego

13.1. Realizacja Programu Partnerskiego za pośrednictwem Platformy cashads.pl wymaga osobnej umowy między Operatorem Programu a cashads.pl zawierającej niniejsze Warunki. W szczególności ta osobna umowa określa cele sprzedaży, które mają być wynagradzane, specjalne warunki uczestnictwa i dokładne warunki wynagrodzenia.

 

13.2. Operator Programu płaci cashads.pl prowizję za wszystkie transakcje dokonane z Partnerami pośredniczymi przez cashads.pl. Ta prowizja, której wysokość musi być osobno uzgodniona między operatorem programu a cashads.pl, jest pokazana osobno w obszarze użytkownika chronionym kontem platformy cashads.pl jako prowizja sieciowa w widoku konta. Prowizja jest płatna w momencie zwolnienia wynagrodzenia powiązanego z dochodami Partnera (patrz punkt 15) i jest pobierana przez cashads.pl z rachunku transakcyjnego operatora programu (patrz punkt 14).

 

13.3. Operator Programu może zmienić warunki uczestnictwa i warunki płatności dotyczące swojego programu partnerskiego tylko w porozumieniu z cashads.pl.

14. Fakturowanie z operatorem programu

14.1. cashads.pl dostarczy Operatorowi Programu konto transakcyjne, które będzie obsługiwać płatności na rzecz Podmiotów Stowarzyszonych oraz prowizje należne cashads.pl. Odsetki od kredytu operatora programu na rachunku transakcji nie występują.

 

14.2. Operator programu wypłaca saldo transakcji na konto transakcji, z którego pokrywane są opłaty należne podmiotom stowarzyszonym i prowizje należne cashads.pl. Rozpoczęcie programu partnerskiego wymaga, aby rachunek transakcyjny miał kredyt w wysokości co najmniej 1000 PLN. Operator programu zapewnia, aby rachunek transakcji zawsze miał wystarczającą ochronę dla wszystkich opłat wnoszonych na rzecz podmiotów stowarzyszonych i prowizji na rzecz cashads.pl.

 

14.3. cashads.pl będzie wymagać od Operatora Programu doładowania Konta Transakcyjnego, gdy tylko dostępne saldo nie będzie już wystarczające, aby spodziewane opłaty były wypłacane Partnerom przez okres jednego miesiąca plus wszelkie prowizje należne cashads.pl. Zaproszenie do obciążenia rachunku transakcyjnego następuje poprzez wystawienie faktury za pośrednictwem cashads.pl. Wysokość kwoty faktury jest ustalana przez cashads.pl i odpowiada kwocie całkowitej rekompensaty wypłacanej podmiotom stowarzyszonym plus powiązanej prowizji za cashads.pl w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

 

14.4. Jeżeli operator programu dokona obliczenia opłaty zgodnie z pkt 14.3. nie w ciągu 14 dni od otrzymania, cashads.pl jest uprawniony do dezaktywacji wszystkich programów partnerskich Operatora Programu.

15. Zwolnienie i anulowanie odszkodowania

15.1. Wynagrodzenie uzyskane przez podmiot stowarzyszony jest naliczane operatorowi programu dopiero po wydaniu i przekazywane do podmiotu stowarzyszonego. Wynagrodzenie jest wypłacane za pośrednictwem odpowiednich funkcji w chronionej hasłem strefie użytkownika platformy cashads.pl. Zwolnienie zostanie automatycznie uznane za przyznane, jeśli operator programu nie anuluje roszczenia o rekompensatę w terminie wcześniej ustalonym przez niego i cashads.pl, który może wynosić maksymalnie 60 dni.

 

15.2. Operator programu może, w granicach określonych w pkt 15.1. wspomniane powyżej za pomocą odpowiednich funkcji w chronionej hasłem strefie użytkownika cashads.pl zgodnie z odpowiednimi warunkami programu partnerskiego anulującego nieprawidłowe lub zrujnowane roszczenia o wynagrodzenie. Operator Programu zobowiązuje się nie anulować żadnej formy anulowania, która jest niedozwolona w warunkach Programu Partnerskiego.

 

15.3. Operator programu musi zawsze zapewnić prawidłowe monitorowanie i kontrolę naliczonych roszczeń o wynagrodzenie. Po naliczeniu roszczeń o wynagrodzenie przez operatora programu ręcznie lub automatycznie w terminie, zostaną one uznane za zatwierdzone i zostaną rozliczone przez cashads.pl. Cofnięcie zwolnionego odszkodowania nie jest możliwe.

 

15.4. W zakresie, w jakim cashads.pl, na podstawie odrębnej umowy z samym operatorem programu, weryfikuje zasadność lub dokładność niektórych roszczeń o wynagrodzenie, cashads.pl gwarantuje, że taka kontrola nie ujawniła żadnych dowodów na to, że roszczenie o odszkodowanie jest błędne lub nieprawidłowe. Ponadto cashads.pl nie ponosi odpowiedzialności za konkretne cele sprzedażowe programu partnerskiego ani za dokładność danych przekazywanych przez użytkownika.

16. Rejestrowanie sprzedaży i osiągniętych celów sprzedaży

16.1. Rejestrowanie i przydzielanie osiągniętych celów sprzedaży lub sprzedaży pośredniej odbywa się między innymi za pomocą plików cookie i odpowiednich modułów śledzenia, które muszą być zintegrowane z odpowiednią „stroną docelową” lub witryną operatora programu. Operator programu zapewnia, że ??odpowiednia technologia nagrywania zostanie włączona do jego oferty w odpowiednim czasie, zanim program partnerski zostanie aktywowany i będzie w pełni funkcjonalny. Zapewnia również, że technika przechwytywania pozostaje funkcjonalna przez cały czas trwania programu partnerskiego.

 

16.2. Operator programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za pliki cookie, które ustawia dla odwiedzających Internet. W szczególności ponosi on wyłączną odpowiedzialność za udzielenie informacji na temat przechowywania danych klienta, które podjął, być może w zakresie przepisów o ochronie danych, oraz za uzyskanie zgody klienta na podstawie przepisów o ochronie danych.

17. Ochrona klienta

17.1. Operator programu zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań ani środków odpowiednich do ukierunkowanej rekrutacji podmiotów stowarzyszonych. W szczególności Dostawca Programu zobowiązuje się do powstrzymania się od kontaktowania się z Podmiotami Stowarzyszonymi w celu uzyskania ich w celu uczestnictwa w jakimkolwiek programie partnerskim, z wyjątkiem platformy cashads.pl.

 

17.2. Operator programu zobowiązuje się, w każdym przypadku niezgodności z regułą w pkt 17.1. zakaz zapłaty kary umownej w wysokości rocznej prowizji, którą cashads.pl jest winien operatorowi programu na podstawie obrotu osiągniętego z danym podmiotem stowarzyszonym w ciągu ostatnich 12 miesięcy na podstawie pkt 13.2. otrzymane, ale co najmniej 4.000,00 PLN. Kara umowna zostanie naliczona na poczet szkody poniesionej przez cashads.pl konkretnie w wyniku naruszenia.

IV. Inne

18. Zmiany w regulaminie

cashads.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków. O zmianach lub nowych warunkach zostanie powiadomione cashads.pl pocztą elektroniczną. Zmiany lub nowe Ogólne warunki umowy zostaną uznane za uzgodnione, jeśli użytkownik nie sprzeciwi się ich ważności w ciągu czterech tygodni od otrzymania wiadomości e-mail. cashads.pl osobno poinformuje użytkownika w wiadomości e-mail o możliwości sprzeciwu, terminie i konsekwencjach braku aktywności użytkownika.

19. Wykorzystanie danych osobowych

19.1. cashads.pl wykorzystuje dane osobowe zgromadzone przez użytkownika w związku z jego rejestracją oraz dane zebrane podczas korzystania z sieci cashads.pl, takie jak adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, wyłącznie do celów stosunku umownego z użytkownikiem. cashads.pl przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych, w szczególności przepisów federalnej ustawy o ochronie danych RODO

 

19.2. cashads.pl ujawni dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z użytkownikiem, lub w celu egzekwowania niniejszych warunków lub innych umów z klientem oraz praw i praw Wymagania cashads.pl powinny być wymagane.

20. Postanowienia końcowe

20.1. Jeśli użytkownik jest handlowcem, podmiotem prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego między cashads.pl a użytkownikiem jest Człuchów.

 

20.2. Umowa między cashads.pl a użytkownikiem podlega wyłącznie prawu Polskiemu.

V. Warunki specjalne: Hosting mediów reklamowych w cashads.pl

21. Zobowiązania serwisowe cashads.pl

21.1. Obowiązki cashads.pl w zakresie wydajności wynikają z opisu usługi danego produktu. Inne obietnice, obietnice wykonania lub umowy dodatkowe są ważne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez cashads.pl. cashads.pl zapewnia hosting mediów reklamowych za pośrednictwem Google Cloud Platform.

 

21.2. cashads.pl ma prawo rozszerzać swoje usługi, dostosowywać się do postępu technicznego i / lub wprowadzać ulepszenia. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli dostosowanie jest konieczne, aby zapobiec nadużyciom lub cashads.pl jest wymagany przez prawo do dostosowania wydajności.

 

21.3. Jeśli cashads.pl świadczy dodatkowe usługi bez dodatkowych opłat, klient nie ma roszczeń o ich spełnienie. cashads.pl ma prawo przerwać, zmienić lub zaoferować tylko takie usługi, które wcześniej były świadczone bezpłatnie, w ciągu 14 dni kalendarzowych, lub jedynie zaoferować je za opłatą. W takim przypadku cashads.pl poinformuje klienta w odpowiednim czasie.

 

21.4. cashads.pl jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia technicznego klientowi wyłącznie w ramach umowy. Ponadto cashads.pl nie zapewnia klientowi bezpłatnych usług wsparcia - ani cashads.pl nie zapewnia żadnego bezpośredniego wsparcia klientom klienta.

22. Obowiązki klienta

22.1. Klient jest zobowiązany do sporządzania aktualnych kopii zapasowych wszystkich danych przesyłanych na serwery cashads.pl, których nie wolno przechowywać na samym serwerze w celu zapewnienia szybkiego i ekonomicznego przywracania danych w przypadku awarii systemu. W przypadku utraty danych klient może bezpłatnie przesłać odpowiednie dane na serwery cashads.pl.

 

22.2. Klient nie może naruszać prawnie zakazanych banerów, dobrych zwyczajów i praw osób trzecich (prawa autorskie, znaki handlowe, nazwy, prawa do prywatności itp.). W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych zobowiązań, cashads.pl może zakończyć swoje usługi ze skutkiem natychmiastowym (bez powiadomienia) lub zablokować dostęp do informacji Klienta.

23. Umowa, okres obowiązywania umowy, wypowiedzenie

23.1. Umowa zostaje zawarta poprzez przyjęcie oferty kontraktowej klienta przez cashads.pl. Akceptacja jest wyraźnie deklarowana podczas procesu składania zamówienia i musi być widoczna na początku świadczenia usługi cashads.pl (wydanie materiałów reklamowych).

 

23.2. O ile nie uzgodniono inaczej, zakończenie usługi może nastąpić dopiero pod koniec miesiąca. Wypowiedzenie następuje poprzez dezaktywację materiałów reklamowych. Opłata jest płatna przez cały miesiąc, w zależności od czasu dezaktywacji. Umowa jest elastyczna na bieżący miesiąc - opłata za pierwszy miesiąc jest obliczana proporcjonalnie. O ile nie uzgodniono inaczej, umowa zostanie przedłużona o odpowiedni minimalny okres jednego miesiąca z powodu braku wypowiedzenia.

 

23.3. Nie wpływa to na prawo cashads.pl do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważny powód istnieje, jeśli klient
(a) nie wywiązuje się z płatności;
(b) w zawiniony sposób narusza istotne zobowiązanie umowne, a klient, pomimo upomnienia w rozsądnym terminie, nie zaradzi.

 

23.4. Każde wypowiedzenie wymaga formy pisemnej, aby było skuteczne. Możesz również anulować pocztą e-mail, jeśli spełnia on formę elektroniczną § 126a BGB (tzw. Kwalifikowany podpis elektroniczny).

24. Ceny i płatności

24.1. Opłaty niezależne od użytkowania są należne i płatne z góry za odpowiedni okres obowiązywania umowy, jeżeli klient nie uzgodnił innego okresu rozliczeniowego. Wszystkie opłaty są oparte na cenach uzgodnionych w tym celu z klientem.

 

24.2. Klient będzie również domyślnie bez przypomnienia, jeśli nie zapłaci w ciągu 14 dni od otrzymania faktury lub powiadomienia, że ??faktura znajduje się na pulpicie nawigacyjnym.

 

24.3. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności dokonywane przez klienta za usługę są dokonywane na podstawie metody płatności określonej na koncie.

 

24.4. Tymczasowe zablokowanie usług nie wpływa na obowiązek zapłaty przez klienta.

25. Gwarancja

cashads.pl zwraca uwagę, że w obecnym stanie techniki dostarczanie sprzętu i oprogramowania przez dostawcę (Google Cloud Platform) nie jest możliwe w taki sposób, aby działało bezbłędnie we wszystkich kombinacjach aplikacji lub mogło być chronione przed manipulacją przez osoby trzecie. cashads.pl nie gwarantuje, że sprzęt lub oprogramowanie użyte lub dostarczone spełni wymagania klienta, że ??będzie odpowiednie dla określonych aplikacji oraz że będzie wolne od awarii, błędów i złośliwego oprogramowania. cashads.pl gwarantuje klientowi jedynie, że sprzęt i oprogramowanie używane lub dostarczane w momencie przekazania,

26. Odpowiedzialność

26.1. cashads.pl ponosi odpowiedzialność, niezależnie od przyczyny prawnej, wyłącznie zgodnie z następującymi przepisami.

 

26.2. cashads.pl ponosi odpowiedzialność za umyślne i rażące zaniedbanie zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

26.3. W przypadku niewielkiego zaniedbania cashads.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na którego przestrzeganie klient może regularnie polegać (zobowiązanie kardynalne). W takich przypadkach cashads.pl ponosi odpowiedzialność jedynie w wysokości przewidywalnej szkody typowej dla umowy.

 

26.4. cashads. plnie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii serwera dostawcy (Google Cloud Platform).

27. Prawa autorskie, umowy licencyjne

Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich umów licencyjnych i praw autorskich w dostarczonych materiałach reklamowych. Aby to zapewnić, klient gwarantuje hosting materiałów reklamowych. Prawa do zdjęć pozostają pomimo hostingu (za pośrednictwem Google Cloud Platform) z klientem. Naruszenie i naruszenie praw autorskich i umów licencyjnych materiału fotograficznego zostanie przekazane klientowi osobiście i będzie ponoszone przez klienta w przypadku naruszenia.

28. Zwolnienia

Klient zobowiązuje się zwolnić cashads.pl z wszelkich roszczeń osób trzecich, które są oparte na niezgodnych z prawem lub naruszających działaniach klienta lub błędach w treści informacji i zdjęć dostarczonych przez tego ostatniego. Dotyczy to w szczególności naruszeń praw autorskich, znaków towarowych, nazw, ochrony danych i prawa konkurencji.

29. Przekazywanie danych stronom trzecim

W przypadku sporu sądowego lub wszczęcia go z powodu podejrzenia naruszenia praw autorskich, znaku towarowego, nazwy, prawa ochrony danych lub umów licencyjnych lub w przypadku naruszenia obowiązującego prawa, cashads.pl może przekazywać dane klientów posiadaczom praw lub organom publicznym.


Diese Webseite verwendet Cookies, um bestmögliche Funktionalität zu bieten.